வாழ்க்கையில்  பயன்படுத்தும்  சில  வாக்கியங்கள்  பற்றிப்  பார்க்கலாம்.


I  prefer  Tea  to  Coffee.
காப்பியை  விட  தேநீரையே  விரும்புகிறேன்.

He  agreed  to  my  proposal.
அவன்  என்னுடைய  திட்டத்திற்கு  சம்மதித்தான்.

He  is  addicted  to  Alcohol.
அவன்  மதுவிற்கு  அடிமையாக  இருக்கிறான்.

He  is  not  afraid  of  death.
அவன்  இறப்பிற்கு  பயமில்லாதவன்.

Ravi’s  father  is  proud  of  his  studies.
ரவியின்  அப்பா  அவனுடைய  படிப்பில்  பெருமையோடு  இருக்கிறார்.

He  must  be  careful  about  his  health.
அவன்  அவனுடைய  நலத்தில்  கவனமாக  இருக்க  வேண்டும்.

He  died  of  cancer.
அவன்  புற்றுநோயில்   இறந்தான்.

She  begged  for  money.
அவள்  பணத்திற்காக  கெஞ்சினாள்.

I  was  busy  with  my  duties.
நான்  என்னுடைய  வேளைகளில்  சுறுசுறுப்பாக  இருந்தேன்.

The  shirt  is  different  from  Soorya shirts.
இந்த  சட்டை   சூர்யாவின்  சட்டையிலிருந்து  மாறுபட்டது.

He  has  pity  on  us.
எங்கள்  மேல்  அவனுக்கு  இரக்கம்  இருக்கிறது.

Please  excuse  me  for  coming  late.
காலதாமதமாய்  வந்ததற்கு  தயவு  செய்து  என்னை  மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள்.

Who  rules  over  India?
இந்தியாவை  யார்  ஆட்சி  செய்கிறார்கள்.

The  flower  pot  hangs  over  his  head.
பூ  ஜோடி  அவனுடைய  தலைக்கு  மேலாகத்  தொங்குகிறது.

Don’t  jump  over  the  Gate?
வாசல்  கதவின்  மேல்  குதிக்காதே.

The  basket  is  full  of  Apples.
கூடை  ஆப்பிளால்  நிரம்பி  இருக்கிறது.

He  filled  the  pen  with  ink.
அவன்  மையால்  பேனாவை  நிரப்பினான்.

He  arrived  at  the train station  at  4 o’ clock.
அவன்  நான்கு  மணிக்கு  ரயில்  நிலையத்திற்கு  வந்தான்.

He  invited  me  to  the  meeting.
அவன்  கூட்டத்திற்கு  என்னை  அழைத்தான்.

Raja  introduced  me  to  his  father.
ராஜா  அவனுடைய  அப்பாவிற்கு  அறிமுகம்  செய்தான்.

Tarun’s  office  is  close  to  my  house.
தருணுடைய  அலுவலகம்  என்னுடைய  வீட்டிற்கு  பக்கத்தில்  இருக்கிறது.

He  seems  to  be  known  to  me.
அவன்  எனக்குத்  தெரிந்தவனாகத்  தோன்றுகிறது.

He  has  recovered  from  his  illness.
அவனுடைய  சுகவீனத்திலிருந்து  அவன்  மீண்டு  விட்டான் .

He  insisted  on  attending  the  function.
விழாவில்  பங்குகொள்ள  அவன்  வலியுறித்தினான்.

She  is  Jealous  of  your  talents.
உன்னுடைய  திறமைகளில்  அவள்  பொறாமையாக  இருக்கிறாள்.

I  congratulate  you  on  your  success.
நான்  உன்னுடைய  வெற்றிக்கு   வாழ்த்துகிறேன்.

She  has  a  interest  for  Gardening.
அவளுக்கு  தோட்ட  வேளையில்  ஒரு  ஆர்வம்  இருக்கிறது.

I  was  very  anxious  about  your  exam  result.
உன்னுடைய  தேர்வு  முடிவைப்  பற்றி  நான்  மிகுந்த  ஆர்வமுடன்  இருந்தேன்.


Please  do  reply  to  my  letter.
தயவு  செய்து  என்னுடைய  கடிதத்திற்கு  பதில்  எழுது..


Related………

When – ( எப்போது ) பயன்பாடுகள் பற்றி பார்க்கலாம்

By Karthik