ஒவ்வொரு 15 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை சாட்டனின் மோதிரங்கள் மறைந்துவிடுகின்றன. இது சனி மற்றும் பூமியின் நிலைப்பாடு, வளையங்களின் விளிம்புகள் நேரடியாக சூரிய ஒளியை ஒத்திருக்கும் விதமாக இருக்கும்.  அவர்கள் சூரிய ஒளி பிரதிபலிக்கும் போது மட்டுமே மோதிரங்கள் பிரகாசிக்கின்றன.

பல எரிமலைகள் சூரியனைச் சுற்றியிருக்கும் மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு ஒளிரும்.   எரிமலைகளை வெளிப்படுத்துகின்ற வியாழன் நிலவு வட்டத்தில் செயலில் இருக்கின்றன.

வியாழன் மீது மிகப்பெரிய சிவப்புப் புள்ளியாக புயல் அறியப்படுகிறது? இது 17 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் பார்த்த முதல் ஒரு புயல் ஆகும்.

By Karthik