வேற்றுமை  உருபு – என்றால்  என்ன?

The  case  shows  the  relation  of  a  noun  or  pronoun  to other words  in  a sentence.


பெயர்ச்சொல்லிற்கும்  மற்ற  வார்த்தைகளுக்கும்  உள்ள  உறவை  சொல்லுவது  ( case )  வேற்றுமை  உருபு   எனப்படும்.
Five  type  of  Case..( ஐந்து  வகையான  வேற்றுமை  உருபு )
1. Nominative  case
2. Accusative  case
3.Dative  case
4. Vocative  case
5. Possessive  case
இவற்றை  நாம்  ஒவ்வொன்றாக  பார்க்கலாம்  நண்பர்களே.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1. Nominative  case  :                        When  a  noun  or  pronoun  is  used  as  a  subject  of  a  verb, it  is  said  to  be  in  the  Nominative  case.


For  Ex   :


              Kannan  is  a  good  student.

              கண்ணன்  ஒரு  நல்ல  மாணவன் .


             He  plays  well.

            அவன்  நன்றாக  விளையாடுகிறான்.

         Nominative  case  -ஐ  அறிந்துகொள்ள  வினைச்  சொல்லின்  முன்பு  Who  அல்லது  What  என்ற  வினாவை  எழுப்ப  வேண்டும்.2. Accusative  case ( Objective  case ) :

               
                        When  a  noun  or  pronoun  is  used  as  an  object  of  a  verb,  is  is  said  to  be  in  the  Accusative  case.


For  Ex :


            He  played  football.

            அவன்  கால்பந்து  விளையாடினான் .

            He  wrote  a  book.

            அவன்  ஒரு  புத்தகம்  எழுதினான்.Accusative  case  -ஐ  அறிந்துகொள்ள  வினைச்சொல்லின்  முன்பு  Whom  அல்லது  What  என்ற  வினாவை  எழுப்பவேண்டும்.4. Vocative  case :


                   A  noun  used  to  name  a  person  or  thing  addressed  is  said  to  be  in  the  Vocative  case.


                  ஒரு  நபர்  அல்லது  பொருளைக்  கூற  ஒரு  பெயர்ச்சொல்  பயன்படுத்தப்படும்  பொது  அது  Vocative  case  எனப்படும்.


For  Ex :


           Come  on  boys.

           வாருங்கள்  மாணவர்களே .


          Come  bring  that  mobile

         அந்த  மொபைல்  கொண்டு  வா ..5.  Possessive  case :


                      A  noun  used  to  denote  the  ownership  of  the  object  or  authorship, origin, etc.

                    ஒரு  பொருளின்  உரிமையைக்  குறிப்பிடும்  பெயர்ச்சொல்லின்  வடிவம்  எனப்படும்.


For  Ex  :


              This  is  Sathya’s  pen.

              இது  சத்யாவுடைய  பேனா.          ‘ Sathya’  என்பது  பேனாவின்  உடமைதரர்  என்பதைக்  குறிப்பதற்காக  Sathya’s  என்ற  வடிவத்தை  பெறுகிறது.  அதனால்  Sathya’s  என்பது  Possessive  case  எனப்படும்.

By Karthik